Абонаментния план може да бъде прекратен без предизвестие от страна на Pulse Kids, когато продължаването му може да навреди на репутацията и интересите му, по специално заради агресивно поведение или опасни актове на вандализъм, както и при неизпълнение на което и да е от задълженията на КЛИЕНТ на Pulse Kids  и неговото дете по този договор. В този случай не се възстановяват плащания по договора извършени до този момент. В случай, че към датата на прекратяване на този договор КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids не е заплатил всички вноски по абонаментния план на Pulse Kids до края на срока на договора, КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids се задължава да ги заплати незабавно, дори и такива с ненастъпил падеж към датата на прекратяването.

Абонаментния план в Pulse Kids може да бъде прекратен без предизвестие от страна на КЛИЕНТА на Pulse Kids в случай, че Pulse Kids не изпълни задължението си да осигури на детето му упражняването на правата му да участва в заниманията и тренировките в обема съответстващ на Регистрационната форма за период по-дълъг от 60 дни. За да се ползва КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids от това свое право трябва да налице кумулативно две предпоставки:

1. КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids да е изпратил до Pulse Kids в 7-дневен срок от установяване на нарушението, писмено уведомление, че е налице неизпълнение от страна на Pulse Kids в тази хипотеза с конкретно посочване на неизпълнението.

2. КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids трябва да е изпълнил своевременно всички свои задължения по договора, в т.ч. към датата на изпращане на уведомлението за прекратяване на договора да е напълно изправна страна по този договор и да няма незаплатени задължения към Клуба. Платени вноски по този договор не подлежат на възстановяване. Правата по настоящата клауза не могат да бъдат упражнени в случай, че неизпълнението на задължението на Pulse Kids се дължи на извънредно обстоятелство, задължение, установено с нормативен акт или разпореждане на административен орган. 

Годишния абонаментен план може да бъде „замразен“ в случай на настъпило извънредно обстоятелство като внезапно или тежко заболяване на КЛИЕНТА на Pulse Kids и/или на неговото дете, което осуетява възможността му да използва услугите от Pulse Kids, КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids има право да поиска, замразяване на посещенията по договора сключен с  Pulse Kids, като не се предоставя удължаване на договора. КЛИЕНТЪТ има право да използва всяко заплатено посещение в рамките на договорните отношения.

За упражняване на опцията „замразяване на абонаментен план“ е необходимо КЛИЕНТЪТ на Pulse Kids да попълни и подаде лично на място в Pulse Kids писмено заявление (по образец) в срок минимум 5 дни преди датата на закупуване на абонамента, който ще замрази абонаментния план, в което заявление задължително се посочват причините за искането.

С едномесечно писмено предизвестие от КЛИЕНТА на Pulse Kids, може да се прекрати абонаментния план на Клиента, при условие че Клиентът е заплатил изцяло всички месечни вноски по абонаментния план до датата на получаване на предизвестието от КЛУБА, както и КЛИЕНТА на Pulse Kids се задължава да заплати авансово вноските за следващия 1 месец от датата на получаване на предизвестието. КЛИЕНТА на Pulse Kids и неговото дете има право да използва услугите на Pulse Kids през следващия 1 месец, които е заплатил авансово.

За упражняване на опцията „прекратяване на абонаментен план“ е необходимо КЛИЕНТА на Pulse Kids да попълни и подаде лично на място в КЛИЕНТА на Pulse Kids или чрез платформата на интернет адрес: https://pulsekids.bg, писмено заявление (по образец) в срок минимум 30 дни преди датата на прекратяване на абонаментния план.

Договорът влиза в сила незабавно, когато е сключен на място в Pulse Kids или в случаите на продажба от разстояние, за които се прилага редът за влизане в сила, започване на изпълнение и право на отказ, предвиден в Глава четвърта, Раздел I. „Договори извън търговския обект и договори от разстояние“ на Закона за защита на потребителите и разпоредбите на Закона за електронната търговия.